• Ogłoszenia dla maturzystów

    •  

     MATURA 2024

     Procedury maturalne, pomoce naukowe możliwe dostosowania, matura z informatyki .....

      

      

     Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2024 r., po raz pierwszy  zdaje obowiązkowo:

      część pisemną – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

     a. język polski

     b. matematyka

     c. język obcy nowożytny

     d. wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym

                           część ustna - język polski

     język obcy nowożytny

     •aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
     •są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

      

     Absolwent może przystąpić w 2024 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym.