• Ogłoszenia dla maturzystów

    •  

     MATURA 2022

      

     PROCEDURY MATURALNE OBOWIAZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

     MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

     Deklalarecję należy złożyć do 24 września 2021 roku wychowawcy klasy, ostateczny termin złożenia to 30 września 2021 r. 

     link do deklaracji: deklaracja maturalna

     Deklarację wypełnić należy ręcznie lub komputerowo 

     Absolwentów planujących poprawiać wyniki matury w sesji wiosennej 2022 prosimy o wypełnienie deklaracji maturalnej na stronie: 

     deklaracja maturalna - strona OKE

     (prosimy zwrócić uwagę na wpisywany rok ukończenia szkoły). 

      

     Wypełnioną deklarację należy wydrukować dwustronnie (5 stron) podpisać we wskazanych miejscach i przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2022 r.

      

      

      

     Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., po raz pierwszy  zdaje obowiązkowo:

      część pisemną – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

     a. język polski

     b. matematyka

     c. język obcy nowożytny

     d. wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym

                           część ustna wyłącznie dla absolwentów, którzy: 

     •aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
     •są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

      

     Absolwent może przystąpić w 2022 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym.