• Regulamin funkcjonowania monitoringu

    • Regulamin_w_sprawie_funkcjonowania_monitoringu_wizyjnego.RTF

      

     Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich prowadzi monitoring wizyjny budynku w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych, dalej też zwane RODO Administratorem systemu monitoringu jest Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod numerem tel. 602772309

     Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 1 tygodnia. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

     Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej.

     Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych  Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich Dyrektor, a nadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej ze  Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.