MATURA 2022

 

PROCEDURY MATURALNE OBOWIAZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

Deklalarecję należy złożyć do 24 września 2021 roku wychowawcy klasy, ostateczny termin złożenia to 30 września 2021 r. 

link do deklaracji: deklaracja maturalna

Deklarację wypełnić należy ręcznie lub komputerowo 

Absolwentów planujących poprawiać wyniki matury w sesji wiosennej 2022 prosimy o wypełnienie deklaracji maturalnej na stronie: 

deklaracja maturalna - strona OKE

(prosimy zwrócić uwagę na wpisywany rok ukończenia szkoły). 

 

Wypełnioną deklarację należy wydrukować dwustronnie (5 stron) podpisać we wskazanych miejscach i przynieść do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2022 r.

 

 

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2022 r., po raz pierwszy  zdaje obowiązkowo:

 część pisemną – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:

a. język polski

b. matematyka

c. język obcy nowożytny

d. wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym

                      część ustna wyłącznie dla absolwentów, którzy: 

•aplikują na uczelnię zagraniczną i w postępowaniu rekrutacyjnym są zobowiązani przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,
•są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

 

Absolwent może przystąpić w 2022 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych, na poziomie rozszerzonym.

 

Aktualności

Kontakt

  • Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich
    ul. Ks. Kegla 1a
    63-000 Środa Wlkp.
  • 61 285-24-34, 798-674-080

Galeria zdjęć