• Wniosek o przyjęcie do szkoły

    • Rekrutacja elektroniczna

     https://ponadpodstawowe-powiat-sredzki.nabory.pl/

      

     Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły:

     • wniosek o przyjęcie do szkoły  - nabór elektroniczny, druk dostępny na stronie https://ponadpodstawowe-powiat-sredzki.nabory.pl/, wydrukowany wniosek należy dostarczyć do szkoły,
     • 2 fotografie (podpisane na odwrocie),
     • świadectwo ukończenia ósmej klasy (oryginał), po wprowadzeniu przez kandydatów wyników w systemie NABO
     • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał), po wprowadzeniu przez kandydatów wyników w systemie NABO
     • dyplomy lub zaświadczenia laureatów i finalistów olimpiad, konkursów (oryginały lub poświadczone kopie)
     • karta zdrowia,
     • kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli posiada),
     • kserokopia opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeżeli posiada),
     • kserokopia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET (jeżeli posiada).